Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική της επιχείρησης ΝΙΚ. ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε είναι η σταθερή παραγωγή προϊόντων υψηλής ασφάλειας και υγιεινής, ο σεβασμός στον πελάτη καθώς και η εξυπηρέτηση των αναγκών και απαιτήσεών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Διοίκηση της επιχείρησης με υπευθυνότητα καθορίζει, τεκμηριώνει και κοινοποιεί την πολιτική της για την ασφάλεια των τροφίμων, με τη δέσμευση για την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των πιθανών κινδύνων που αναμένεται να εμφανιστούν στην αλυσίδα τροφίμων συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με το είδος των διεργασιών και των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμών.

Για το λόγο αυτό έχει τεκμηριώσει, εφαρμόζει, δεσμεύεται να υποστηρίζει και να τηρεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ), μέσω του οποίου διασφαλίζεται η παραγωγή και διάθεση ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις Αρχές Υγιεινής των τροφίμων του Codex Alimentarius και του προτύπου ISO 22000:2018.

Η επιχείρηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαρκώς:
• Την διάθεση των απαιτούμενων εκείνων πόρων για να υποστηρίζει την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Codex Alimentarius
• Την συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του εφαρμοζόμενου Συστήματος (ΣΔΑΤ) μέσω των εσωτερικών επιθεωρήσεων και των ανασκοπήσεων του Συστήματος.
• Την συμφωνία της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων με τους στόχους της εταιρείας και τις απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων, πιθανών ευαίσθητων χρηστών, της νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για τους κινδύνους στα τρόφιμα.
• Την ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού σε όλα τα τμήματα/δραστηριότητες της εταιρείας και την συνεχή συντήρηση και εκσυγχρονισμό τους.
• Την απασχόληση του καταλληλότερου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο συνεχώς εκπαιδεύεται και εξελίσσεται.
• Την απόλυτη κατανόηση των αναγκών, απαιτήσεων αλλά και προβλημάτων τόσο των πελατών όσο και των προμηθευτών της.
• Τη συνεχή επικοινωνία σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων. Αυτό συνεπάγεται την επικοινωνία μέσα στον οργανισμό, αλλά και μεταξύ των οργανισμών/φορέων που προηγούνται και ακολουθούν στην αλυσίδα τροφίμων. Η διαρκής επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους πελάτες θα βοηθήσει στο σαφέστερο προσδιορισμό των απαιτήσεων τους, αλλά στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντίδραση σε τυχόν προβλήματα ή/και παράπονα.
• Την εφαρμογή ενός ικανού συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
• Τη κοινοποίηση, κατανόηση και εφαρμογή της παρούσας δήλωσης Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων από όλο το προσωπικό, αλλά και τη διαρκή αναθεώρησή της ώστε να είναι κατάλληλη για τον σκοπό της εταιρείας.
• Την καθιέρωση διαδικασιών για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για πρόληψη και διόρθωση των προβλημάτων.

Η Εταιρεία στοχεύει με την εφαρμογή όλων των ανωτέρω στην διάθεση στους πελάτες της ασφαλών και υγιεινών προϊόντων και στην καθιέρωση του ονόματός της στην αγορά ως όνομα ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας ΝΙΚ. ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε δεσμεύεται να ανασκοπεί την παρούσα Πολιτική ως προς την καταλληλότητά της, καθώς κύριο μέλημα και φιλοσοφία της, είναι η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των διεργασιών και του εφαρμοζόμενου ΣΔΑΤ στη διαθεσιμότητα πόρων και στη τυχόν αναθεώρηση της Πολιτικής ασφάλειας τροφίμων και των σχετικών στόχων του ΣΔΑΤ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο